<آتشکده شب>

نشسته ام...سر به زير...اما ذهنم...آن بالا بالا هاست

خرداد 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
7 پست
تیر 87
14 پست
خرداد 87
18 پست