فعل مجهول

 

بچه ها صبحتان بخیر...سلام

 

درس اول فعل مجهول است

 

فعل مجهول چیست می دانید؟

 

نسبت فعل ما به مفعول است

 

در دهـانم زبـان چـو آویـزی

 

در تـهـیـگاه زنگ می لغـزیـد

 

صوت  ناساز آنچنان که مگر

 

شیشه بر روی سنگ می لغزید

 

سـاعتی داد آن سـخـن دادم

 

حـق گـفـتـار را ادا کـردم

 

تـا ز اعـجـاز خـود شـوم آگاه

 

"ژاله" را زان میان صدا کردم

 

"ژاله" از درس من چه فهمبدی؟

 

پاسخ من سکوت بود و سکوت بود

 

ده جـوابــم بــده کـجـا بـودی؟

 

رفته بودی به عالم "هپروت"؟

 

خنده ی دختران و غرش من

 

ریخت بر فرق ژاله چو باران

 

لیک او بود غرق حیرت خویش

 

خـشـمگیـن انـتـقـام جـو گـفـتـم

 

بچه ها گوش "ژاله" سنگین است

 

دخـتـری طعنـه زد که نـه خــانم

 

درس در گوش "ژاله" یاسین است

 

باز هم خـنـده هــا و همهمه هــا

 

تند و پی گیر می رسید به گوش

 

زیـر آتـشـفـشـان دیـده ی مـن

 

"ژاله" آرام بود و سرد و خموش

 

رفـتـه تـا عـمـق چـشـم حـیـرانم

 

آن دو میخ نگاه خـیـره ی او

 

موج زن در دو چشم بی گنهش

 

رازی از روزگار تیره ی او

 

آنچه در آن نگاه می خواندم

 

قصه ی غصه بود و حرمان بود

 

نـالـه ای کرد و در سخـن آمـد

 

با صدایی که سخت لرزان بود

 

"فعل مجهول" فعل آن پدریست

 

که دلم را ز درد پر خون کرد

 

خواهرم را به مشت و سیلی کوفت

 

مـادرم را ز خانه بـیـرون کرد

 

شب دوش از گرسنگی تا صبح

 

خواهــر شـیـرخوار مـن نالید

 

سوخـت از تب شـب برادر من

 

تا سحـر در کنار مـن نـالـیـد

 

از غم آن دو تن دو دیده ی من

 

این یکی اشک بود و آن خون بود

 

مـادرم را دگـــر نـمی دانـم

 

که کجا رفت و حال او چون بود

 

گفت و نا لید و آنچه باقی ماند

 

هق هق گریـه بـود و نـاله ی او

 

شسته می شد به قطره های سرشک

 

چـهــره هـمچو برگ لاله ی او

 

ناله ی مـن به ناله اش آمیخت

 

کـه غـلـط بود آنچه مـن گفتم

 

درس امروز قصه ی غم تست

 

تو بگو مـن چــرا سخـن گفتم

 

فعل مجهول فعل آن پدریست

 

که تـرا بی گنـاه می سوزد

 

آن حریق هوس بود که در او

 

/ 511 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
.•*.۩۞۩.تــنــهـا.ا۩۞۩.*•.

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] [بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه] [بوسه] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب]

.•*.۩۞۩.تــنــهـا.ا۩۞۩.*•.

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ]

.•*.۩۞۩.تــنــهـا.ا۩۞۩.*•.

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ]

.•*.۩۞۩.تــنــهـا.ا۩۞۩.*•.

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ]

.•*.۩۞۩.تــنــهـا.ا۩۞۩.*•.

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ]