هست به بود

یکشب از دست کسی، 

باده ای خواهم خورد

که مرا با خود،تا آن سوی اسـرار جهان خواهد برد

با من از "هست" به "بود"

با من از نور به تاریکی،

                                   از شعـله به دود،

با من از آوا تا خاموشی،

دورتر،شاید تا عمق فراموشی،

راه خواهم پیمود

 

                 

 

کی از آن سرمستی خواهم رست؟

کی به همراهان خواهم پیوست؟

من،امیدی را در خود،

بارور ساخته ام.

تاروپودش را با عشق تو پرداخته ام،

مثل تابیدن مهری در دل،

مثل جوشیدن شعری در جان،

مثل بالیدن عطری در گل،

جریان خواهم یافت.

مست از عشق تو،

                                از عمق فراموشی،

راه خواهم افتاد

باز از ریشه به برگ

باز از "بود" به "هست"

باز از خاموشی تا فریاد

 

                                                

 

سفر تن را تا خاک تماشا کردی

سفر جان را از خاک به افلاک ببین!

+ نمی دونم کی این کدای HTML   رو اختراع کرد اما روحش شاد چه چیز وجشتناکی اختراع کرده.! این چند وقت اینقد تو این کدا گشتم که زندگیم شده شبیه کد!

 

/ 162 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
RahGozaR

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

RahGozaR

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

RahGozaR

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

RahGozaR

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

RahGozaR

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

RahGozaR

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

RahGozaR

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

RahGozaR

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

RahGozaR

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

RahGozaR

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]