درد

قلبم را به برگ های پاییز می بخشم

تا وقتی می خشکند

و زیر پا له می شوند

بفهمند

درد انسان بودن را

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
تنهای تنها

درد انسان بودن.......!!!!!!!!!قلب.....!!!!!! قشنگه...منتها اگه قلبی واسمون باقی باشه